Statuten van Goed Gezien – Goed Bekeken

 

OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING

Heden twintig februari tweeduizend dertien hebben ondergetekenden besloten een vereniging op te richten

 

1. de heer A.J.C. Patings, wonende te 2959 CD Streefkerk, Zwanenvliet 32, geboren 25 juni 1945 te Rotterdam  legitimatie Paspoortnummer NMBF1DCK3 uitgegeven door de Burgemeester van Liesveld op 7 mei 2008

2. de heer D.B. Brand, wonende te 2959 CC Streefkerk, Zwanenvliet 25, geboren 24 augustus 1947 te Streefkerk. Legitimatie Paspoortnummer NUDRCFBB4 uitgegeven door de Burgemeester van Liesveld op 29 april 2009.

3. mevrouw M.M. van Harten, wonende te 2967 XH Langerak, Wouter van Langherakelaan 66, geboren te Nieuwpoort op 5 februari 1961, legitimatie Paspoortnummer NNLFR4K30 uitgegeven door de burgemeester van Liesveld op 28 september 2011

4. mevrouw M. Eikelenboom-van der Hek, wonende te 2964 AT Groot-Ammers, Sluis 57, geboren te Streefkerk op 30 augustus 1952, legitimatie Paspoortnummer NS7BPRF35 uitgegeven door de Burgemeester van Liesveld op 5 juni 2012;

5. mevrouw C.K. Scholte, wonende te 2951 XS Alblasserdam, Potgieterstraat 1,

geboren te Leeuwarderadeel op 9 april 1942, legitimatie Paspoortnummer NN3D4CP61 uitgegeven door de Burgemeester van Alblasserdam op 21 juni 2012

6. de heer H. Verheij, wonende te 2957 BE  Nieuw-Lekkerland, Segboerstraat 12,

geboren te Dordrecht op 15 juni 1949, legitimatie Rijbewijs nummer 4657787504 uitgegeven door de Gemeente Nieuw-Lekkerland op 16 september 2009

 

De comparanten verklaarden:

 

INLEIDING

een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden.

 

STATUTEN

 

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

 

1. De vereniging draagt de naam:
Goed Gezien, Goed Bekeken, Vereniging voor Amateurkunst.

2. Zij heeft haar zetel in de Groot-Ammers, Alblasserwaard.

 

DOEL

Artikel 2

 

1. Het doel van de vereniging is de Alblasserwaard te ontwikkelen tot een aantrekkelijke regio voor (amateur-)kunstenaars en kunstminnend publiek.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- kunst- en cultuuruitingen van de leden onder de aandacht te brengen bij een

kunstminnend publiek en het bedrijfsleven van zowel binnen als buiten de

Alblasserwaard;

- het (doen) organiseren van kunst- en culturele activiteiten voor- en door (amateur-) kunstenaars in de Alblasserwaard;

- jongeren te stimuleren zich te uiten d.m.v. creatieve bezigheden op het beeldend vlak

- het stimuleren van samenwerking van kunstenaars en culturele instellingen, onder andere door het ontwikkelen van een website en blogs;
- het bevorderen van de totstandkoming van expositie- en atelierruimtes en podia voor (amateur-) kunstenaars;

- het werven van fondsen bij overheden en het bedrijfsleven voor kunst en cultuur.

 

DUUR

Artikel 3

 

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op éénendertig december tweeduizenddertien

 

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

 

1. De vereniging kent leden.

2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven

verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.

 

Artikel 5

 

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door de dood van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk of via e-mail aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste één maand.

Indien een opzegging niet vóór 1 december van het kalenderjaar heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de

vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:

- wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op één

november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over

het lopende boekjaar heeft voldaan;

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De opzeggingstermijn is ten minste één maand.

 

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

De opzegging geschiedt steeds schriftelijk of via e-mail met opgave van de redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de

kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst

lid heeft geen stemrecht.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

 

DONATEURS

Artikel 6

 

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is

bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.

2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

 

CONTRIBUTIES

Artikel 7

 

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt

vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

 

BESTUUR

Artikel 8

 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, die uit hun midden een

voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging. De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.

3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene

ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.

5. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

6. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

 

Artikel 9

 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

 

Artikel 10

 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 11

 

De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een gemeente in de Alblasserwaard.

 

Artikel 12

 

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet zijn geschorst, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene

ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde

schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.

4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de

stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen

meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

 

Artikel 13

 

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.

Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering

vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

 

Artikel 14


1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van

een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

4. De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

 

Artikel 15

 

1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.

2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in de Alblasserwaard veel gelezen dag- of weekblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

3. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling, waaronder ook begrepen een emailbericht. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een onderhandse akte is opgemaakt, die door minimaal 3 bestuursleden is ondertekend.

5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene

ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

 

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17

 

1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

3. De vereffening geschiedt door het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard

gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de

vereffenaars als zodanig is aangewezen.

 

REGLEMENTEN

Artikel 18

 

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

 

SLOTBEPALING

Artikel 19

 

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

 

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaarden de comparanten:

Als lid van de vereniging treden toe de sub 1 t/m 6 genoemde oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden:

1. de heer A.J.C. Patings voornoemd, als voorzitter;

2. de heer D.B. Brand voornoemd, als bestuurslid

3. mevrouw M.M. van Harten voornoemd, als secretaris;

4. mevrouw M. Eikelenboom-van der Hek voornoemd, als penningmeester

5. mevrouw C.K. Scholte voornoemd, als bestuurslid.

6. de heer H. Verheij voornoemd, als bestuurslid

 

SLOT AKTE

WAARVAN AKTE is opgemaakt te Groot-Ammers op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen

opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.

 

Ondertekening te Groot-Ammers

 

d.d. 20-2-2013

 

 

1. de heer A.J.C. Patings,
2. de heer D.B. Brand,

3. mevrouw M.M. van Harten,

4. mevrouw M. Eikelenboom-van der Hek,

5. mevrouw C.K. Scholte,

6. de heer H. Verheij